Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
שירות לקוחות

מיתוג חשמלי, מפסקים יצוקים ומפסקי אוויר, מנתקים בעומס, הגנות מנוע, מגענים, ממסרי פחת ביתי ותעשייתי, מנתקים ח"א, בוררים ומפסקי פקט, ציוד קוטר 22מ"מ

לכל מוצרי היצרן

אביזרי סימון וחיווט לחוטים וכבלים

לכל מוצרי היצרן

בוחני להבה ומערכות ומערכות לבקרת בערה BMS

לכל מוצרי היצרן

מונים ופתרונות לתחום מנייה חשמלית

לכל מוצרי היצרן

מוצרי קיבוע, הידוק ותמיכה לשימוש ביישומי התקנה חשמלית

לכל מוצרי היצרן